Các biểu mẫu hồ sơ dự thầu qua mạng

Năm 2020 là một năm đổi mới mang tính đột phá khi Bộ chiến lược và Đầu tư ban hành Lịch trình sử dụng đối với các gói thầu có giá gói thầu từ 5 đến 10 tỷ đồng phải thực hiện qua mạng, trước đó năm 2017 Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng . Hãy cùng wemay.vn tổng hợp các mẫu hồ sơ mời thầu này nhé.

Vấn đề đấu thầu qua mạng

Điểm a Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định các gói thầu bắt buộc phải đấu thầu qua mạng “Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù”.

Mẫu số 1

Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng  Mẫu số 1.

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống):  _____________
   
Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________

MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu số 2

Gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng Mẫu số 2 .

Xem Thêm  Tổng Hợp 6 Mẫu Áo Sơ Mi Công Sở Nữ Đẹp Xuất Sắc

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống):

 

______________
Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

______________
Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

______________
Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

______________
Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

______________

 MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu số 3

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng Mẫu số 3.

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống): _____________
   
Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

_____________

MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Xem Thêm  Lương net là lương như thế nào? Phân biệt lương gross với lương net

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu số 4

Gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng Mẫu số 4.

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống):  _____________
   
Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________

 

MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu số 5

Gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng  Mẫu số 5.

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống):  _____________
   
Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________
   
Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống): _____________

MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Xem Thêm  7 nguyên tắc vàng để đạt được kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu số 6

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng áp dụng Mẫu số 6.

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống):

 

_______________
Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

_______________
Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

_______________
Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

_______________
Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):

 

_______________

 MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu số 7

Gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng Mẫu số 7.

MỤC LỤC: Mô tả tóm tắt

Chương I. Yêu cầu nộp báo giá

Chương II. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương III. Dự thảo hợp đồng

Mẫu số 8

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng mẫu số 8 (từ ngày 01/9/2020).

Tổng  kết

Như vậy chúng ta thấy cơ bản các gói thầu quy mô nhỏ (5-10 tỷ đồng) gần như là bắt buộc đấu thầu qua mạng, trong hoàn cảnh so với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức chọn lựa nhà thầu sau ngày 31/01/2020 đã được phê duyệt trong chiến lược tìm kiếm nhà thầu là không đấu thầu qua mạng thì phải phê duyệt Điều chỉnh chiến lược chọn lựa nhà thầu để bảo đảm ổn với lộ trình đấu thầu qua mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *