Hướng dẫn cách tự đánh giá kết quả thử việc chính xác nhất

Mẫu bản tự đánh giá kết quả thử việc là biểu mẫu được lập ra nhằm nhận xét lại quá trình tập sự, thử việc của bản thân tại cơ quan.

Nội dung trong mẫu bản tự nhận xét mục đích tập sự cần nêu rõ thông tin cá nhân, cơ quan tập sự, điểm tốt, nhược kiểm của chính mình trong quá trình tập sự. ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu báo cáo mục đích tập sự. Sau đây là nội dung chi tiết bản tự nhận xét kết quả tập sự của giáo viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

1. Cách viết báo cáo tự đánh giá kết quả thử việc

  • Mục doanh nghiệp, Phòng/Ban ở góc bên trái: Ghi rõ tên đơn vị, Phòng/Ban nơi mà người báo cáo thử việc.
  • Mục Kính gửi: Báo cáo thử việc thường sẽ gửi cho lãnh đạo đơn vị, Trưởng Phòng/Ban quản lý trực tiếp người báo cáo trong thời gian thử việc. Ngoài ra, Báo cáo hoạt động còn có thể gửi đến cho Trưởng Phòng/Ban khác có liên quan trong thời gian thử việc (nếu có) hoặc Người hướng dẫn.
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các Mục Tôi tên là; Sinh ngày; Số CMND/CCCD.
  • Mục Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: trung cấp. Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,…
  • Mục Thời gian thử việc: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu thời gian thử việc, ngày tháng năm kết thúc thời gian thử việc. Lưu ý: Theo quy định của “Bộ luật lao động 2019” thì thời gian thử việc tối đa đối với hoạt động, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày, đối với hoạt động, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, người làm công nghiệp vụ là không quá 30 ngày, đối với các công việc khác là không quá 6 ngày làm việc.
  • Người báo cáo ghi rõ các tất cả thông tin Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc tại đơn vị, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có).
Tự đánh giá kết quả thử việc
Tự đánh giá kết quả thử việc

2. Mẫu tự đánh giá kết quả thử việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn cách tính bảng tính lương theo sản phẩm mới nhất 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Lãnh đạo đơn vị….

– Trưởng Phòng/Ban….

– ….

Tôi tên là: ….

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: … Cấp ngày: … Tại: …

Thời gian thử việc: Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng… năm…

Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ….

Phòng/Ban: …

Người hướng dẫn: …

Tiếp theo, tôi xin báo cáo mục đích các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT Công việc được giao Người giao việc Thời gian yêu cầu coi như hoàn tất hoạt động Mục đích công việc Ghi chú
1
2
3
4
5

Mục đích cá nhân có được trong quá trình thử việc:…

Ý kiến đóng góp, nhận xét của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:…

Nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty: …

…………………., ngày…….. Tháng…….. Năm……….

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tự đánh giá kết quả thử việc

3. Bản tự đánh giá kết quả thử việc số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….. TRƯỜNG……………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)………………….

Tôi tên là: ……………………………………………….Nam, Nữ:……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………

Là giáo viên (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT): …………Môn:……..

Tôi thực hiện chế độ tập sự tại Trường (Trung tâm)……………………..

Từ ngày ……. Tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm …….. (……… Tháng).

Nay tôi xin tự nhận xét về mục đích tập sự trong thời gian qua như sau:

1. Về tính chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

Xem Thêm  Bật mí những kinh nghiệm phỏng vấn nhân sự hiệu quả nhất

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Về năng lực, trình độ và mục đích làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG CÔNG TY

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá kết quả thử việc

4. Bản tự đánh giá kết quả thử việc số 3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….. TRƯỜNG……………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ

Họ và tên:……………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Ngày tuyển dụng: ………………………………………………………..

Qua thời gian …………. Thử việc, tôi xin tự nhận xét mục đích thử việc như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị: Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn về khái niệm đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày giờ, công lao động:

Chấp hành tốt nội qui, qui chế của ngành, quy định,quy chế thực hiện công việc của trường. Trong công tác luôn chấp hành đầy đủ số lượng ngày công theo qui định, đạt kết quả tốt chất lượng ngày công luôn đạt cao, biết tận dụng mọi thời gian nên có để hoàn thành hoạt động được phân công.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;

Xem Thêm  Hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả nhất 2021

Giữ gìn tốt tính chất đạo đức,nhân cách của người GV – tổng phụ trách Đội trong nhà trường. Có lối sống trong sáng, giản dị mẫu mực; có ý thức cao trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác giảng dạy, trong các hoạt động khác. Bản thân luôn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của lãnh đạo nhà trường và của tập thể học sinh trong trường.

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; cách thức phục vụ nhân dân và học sinh:

e. Có ý thức xây dựng, tạo lập khối đoàn kết, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tạo dựng tập thể sư phạm sống lành mạnh, chan hòa, cởi mở. luôn luôn trung thực trong công tác, trong sinh hoạt. Quan hệ đồng nghiệp thân thiện, chân tình được đồng nghiệp quý mến. Luôn có ý thức phục vụ nhân dân, học sinh tận tình, chu đáo, dễ dàng sử dụng.

2. Mục đích công tác được giao:

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng doanh nghiệp, thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

Trong công tác luôn coi như hoàn tất tốt nhiệm vụ được giao, đạt kết quả tốt, chất lượng công tác luôn đạt ở mức tốt.

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình:

Có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đội, quản lý tài chính, tài sản nhà trường. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm tạo dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh.

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội….)

Có năng lực giảng dạy.

4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách vai trò .

Ưu điểm: Nhiệt tình,say sưa với công việc,luôn năng động sáng tạo để coi như hoàn tất tốt vai trò được giao.

Nhược điểm: Là giáo viên mới thử việc lần đầu nên chưa có kinh nghiệm trong dạy học,còn bỡ ngỡ,chưa thật năng động sáng tạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….ngày …..tháng …..năm…….
Nhận xét của lãnh đạo ……………………………………… ……………………………………… Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tự đánh giá kết quả thử việc

Tổng kết

Trên đây là các mẫu tự đánh giá kết quả thử việc. Hy vọng bài viết này sẽ giúp được các bạn. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với mọi người nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *