Tổng hợp các mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất 2021

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC , Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính là mẫu bảng thanh toán tiền lương cho bộ phận kế toán, hành chính tham khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Việc tính lương cho nhân viên sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động của từng người. Mời những bạn cùng xem và tải xuống mẫu bảng thanh toán tiền lương tại đây.

1. Mục đích của bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, những khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, rà soát việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong công ty đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất của bộ tài chính
Mẫu bảng thanh toán tiền lương

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng thanh toán tiền lương

– Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng.

– Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ ảnh hưởng như: Bảng chấm công, phiếu công nhận sản phẩm hoặc hoạt động hoàn thành…

Xem Thêm  TOP 9 phần mềm quản lý công văn miễn phí

+ Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.

+ Cột 1,2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.

+ Cột 3,4: Ghi số sản phẩm , số tiền tính theo lương sản phẩm.

+ Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.

+ Cột 7,8: Ghi số công , số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, bỏ việc hưởng những loại % lương.

+ Cột 9: Ghi những khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.

+ Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động tuy nhiên không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.

+ Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.

+ Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người

+ Cột 13,14,15,16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động , tính ra tổng số tiền phải khấu trừ tại tháng.

+ Cột 17,18: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.

+ Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.

Xem Thêm  Tổng hợp các mẫu đánh giá nhân viên cuối năm mới nhất 2021

– Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi , phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của doanh nghiệp.

Mẫu bảng thanh toán tiền lương Thông tư 133 mới nhất có file excel
Mẫu bảng thanh toán tiền lương

– Những lúc lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương số 1

Đơn vị:………………. Mẫu số: 02 – LĐTL
Bộ phận:……………. (Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

Số:……………

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……….năm………..

Số TT Họ , tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% Lương Phụ cấp thuộc Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Những khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền quỹ lương BHXH Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………..

Xem Thêm  Tất tần tật các kỹ năng của nhà quản trị thành công
Ngày….tháng….năm …
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

4. Mẫu bảng thanh toán tiền lương số 2

Đơn vị: ………………………Bộ phận: ……………………. Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số: …………………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……..năm…….

Số TT Họ , tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian bỏ việc ngừng việc hưởng. ..% Lương Phụ cấp thuộc
quỹ lương
Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I các khoản
phải khấu trừ vào lương
Kỳ II
được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất 2020
Mẫu bảng thanh toán tiền lương

5. Mẫu bảng thanh toán tiền lương số 3

Đơn vị:……………….Bộ phận:……………. Mẫu số: 02 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:………………………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:……….Năm:…………..

STT Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% Lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Những khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH …… Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………………..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng….năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Tổng kết

Trên đây là các mẫu bảng thanh toán tiền lương mà chúng tôi đã tổng hợp được. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ với mọi người nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *