Hướng dẫn cách tính lương ngoài giờ mới nhất 2021

Cách tính lương ngoài giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tiền làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ, tết, đêm cũng như cuối tuần một cách rõ ràng nhằm bảo đảm về thu nhập và cũng là quyền lợi bản thân khi các bạn làm thêm giờ tại đơn vị

1. Cách tính lương ngoài giờ hiện nay

Trong các đơn vị hiện có 2 hình thức trả lương chủ yếu là:

– Trả lương theo thời gian: 8 tiếng/ ngày, 40 – 48 tiếng/ tuần

– Trả lương theo sản phẩm: lương tính theo số lượng sản phẩm làm được.

Tương ứng với mỗi hình thức trả lương thì cách tính lương làm thêm cũng sẽ không giống nhau.

2. Các cách tính tiền lương làm thêm giờ

– Theo ca làm việc:

+ Làm thêm giờ ca ngày (từ 6h – 22h)

+ Làm thêm giờ ca đêm (từ 22h – 6h)

– Theo ngày làm việc:

+ Ngày làm việc thông thường

+ Ngày nghỉ hàng tuần

+ Ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Cách tính lương làm thêm giờ
Cách tính lương ngoài giờ

3. Cách tính lương ngoài giờ vào ngày nghỉ, làm đêm

Theo quy định của pháp luật về lao động (Điều 98 Bộ luật lao động 2019), người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá cả lương hoặc tiền lương của hoạt động đang làm như sau:

 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Chú ý:

 • Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng con người chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá cả lương hoặc tiền lương của hoạt động đang làm của ngày làm việc thông thường.
 • Người lao động thực hiện công việc vào ban đêm (thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ) thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của hoạt động đang làm vào ban ngày.
 • Ngoài những điều ấy ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá cả lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

4. Cách tính lương ngoài giờ

2.1 Trường hợp người lao động làm thêm vào ca ngày

Đối với lao động trả lương theo thời gian: nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có phẩm chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 200 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động thông thường trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được thực hiện thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

Xem Thêm  HR Manager là gì? Tầm quan trọng của HR Manager

Ví dụ 1: Cách tính tiền làm thêm giờ cho lương theo thời gian

Tiền lương trong hợp đồng của anh Bình là 3,120,000 đồng (làm việc trong điều kiện lao động thông thường với số ngày làm việc thực tế bằng số ngày thực hiện công việc của đơn vị chọn là 26 ngày/tháng). Anh Bình làm 60 giờ tăng ca ngày thường trong tháng và không có giờ tăng ca nào sau 10 giờ tối. Vậy tiền lương của anh Bình nhận được là:

Tiền lương giờ thực trả là: 3,120,000 đồng/26/8 = 15,000đ

• Tiền làm thêm giờ ngày thường: 15,000 đồng x 150% x 60 giờ = 1,350,000đ

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm: nếu ngoài giờ tiêu chuẩn đơn vị, cơ quan có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phầm, hoạt động ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong sơ đồ sản xuất bán hàng năm, mà công ty, cơ quan cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công việc làm thêm được trả bằng 150% so với đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%

Ví dụ 2:

Anh Ba làm ra 2,000 sản phẩm trong tháng với đơn giá là 2,000 đồng/chiếc. Để coi như hoàn tất số lượng này, anh Ba đã thực hiện 200 giờ làm bình thường và 60 giờ làm thêm ngày thường và không có giờ tăng ca nào sau 10 tối. Tiền lương của anh Ba được tính như sau:

Lương sản phẩm giờ = 2,000 chiếc x 2,000đ / 260 giờ = 15,385đ

Lương sản phẩm giờ thường = 15,385đ x 200 giờ x 100% = 3,077,000đ

Lương sản phẩm thêm giờ = 15,385đ x 60 giờ x 150% = 1,384,650đ

Tổng lương tháng = 3,077,000đ + 1,384,650đ = 4,461,650đ

2.2 Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Đối với lao động trả lương theo thời gian:

Tiền lương làm vào ban đêm

Tiền lương làm vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x Số giờ làm vào ban đêm

Xem Thêm  Tổng hợp các cách đọc vị người khác hay nhất

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương làm vào ban đêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả x 20%)

Ví dụ: Trả lương cho người lao động làm thêm vào ban đêm

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động thì trường hợp quý doanh nghiệp yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả lương như sau:

Giả sử đơn giá cả lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:

 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thông thường được trả ít nhất là: 150%A + 30%A + (20% x 150%A) = 210%A.
 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất là: 200%A + 30% A + [20% x (200%A)] = 270%A
 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả như sau:
 • Đối với lao động hưởng lương tháng, được trả ít nhất là: 300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A
 • Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm vào ban đêm

Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm = Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 130% x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm = (Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm x 150% hoặc) 200% hoặc 300% + (Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 20%)

Ví dụ 3: Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Anh Thuận thực hiện công việc tại nhà máy may với mức lương là 20,000 đồng/giờ thực trả. Anh làm tăng ca thêm 3 tiếng vào ban đêm vào ngày làm việc bình thường. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của anh Thuận được tính như sau:

(20,000đ x 3 giờ x 130% x 150%) + (20,000đ x 20%) = 121,000đ

3. Trả lương làm thêm giờ bằng cách cho nghỉ bù?

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Lương Phước (TPHCM) ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. nhân viên được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật).

Xem Thêm  Công việc của trưởng phòng nhân sự? Mức lương của trưởng phòng nhân sự?

Nhưng doanh nghiệp bà không trả lương cho nhân viên làm thêm giờ vào Chủ nhật theo quy định, mà bố trí nghỉ bù Chủ nhật vào một ngày khác. Bà Phước hỏi, doanh nghiệp làm như vậy có đúng quy định không?

Trả lời:

Bộ luật Lao động quy định, thời giờ thực hiện công việc thông thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Làm thêm giờ là khoảng thời gian thực hiện công việc ngoài thời giờ thực hiện công việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Điểm b, Khoản 1, Điều 98 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo hoạt động đang làm.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng con người tổ chức làm thêm giờ tối đa 7 ngày liên tục trong đó có Chủ nhật thì phải bố trí cho người lao động nghỉ bù Chủ nhật đã không được nghỉ sau đợt làm thêm giờ; và phải trả lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động cho thời gian làm thêm giờ vào Chủ nhật, nhưng không phải trả lương cho ngày nghỉ bù (vì ngày nghỉ hằng tuần là ngày nghỉ không hưởng lương).

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lương Phước phản ánh, ở doanh nghiệp bà làm việc, ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, công ty tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. Người làm công được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật). Nhưng công ty không trả lương cho người làm công làm thêm giờ vào Chủ nhật theo quy định, mà bố trí nghỉ bù Chủ nhật vào một ngày khác.

Nếu sự việc đúng như bà Phước phản ánh, thì đơn vị chỉ tổ chức làm thêm giờ vào 1 Chủ nhật trong thời gian 1 tuần tham gia hội chợ triển lãm, không tổ chức đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, nên trường hợp này doanh nghiệp phải trả lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 đối với người lao động làm thêm giờ vào Chủ nhật; Không có quy định nghỉ bù trong trường hợp này.

Tổng kết

Trên đây chính là cách tính lương ngoài giờ – hy vọng sẽ có ích với hoạt động của cấp dưới kế toán tiền lương, nhân sự và người lao động cũng cần biết để kiểm chứng mức lương mình nhận được.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *